Skutki błędu księgowego

Częste błędy księgowe

Wśród najczęściej popełnianych błędów księgowi zazwyczaj wskazują nieprawidłowości będące efektem niestaranności, przeoczeń, pośpiechu, braku doświadczenia czy aktualnej wiedzy. Konsekwencją pomyłek są zatem niepoprawne merytorycznie, rachunkowo lub niezachowane, mimo obowiązującego prawnie terminu ich przechowywania, dokumenty księgowe. Innym równie powszechnym błędem jest niedotrzymywanie terminów czy nieprawidłowości kadrowe. Abstrahując od typowej nierzetelności w zawodzie, pomyłki księgowe mogą przydarzyć się każdemu.

Co radzą doświadczeni księgowi?

Przede wszystkim unikać pośpiechu, który często bywa złym doradcą. Istotne jest także „trzymanie ręki na pulsie” a więc nieustanne śledzenie nowinek i zmian ustawowych. Właściwe doinformowanie pozwala bowiem podejmować działania oparte na aktualnych rozwiązaniach i zgodne z prawem. Jest to szczególnie istotne wobec rosnącego stopnia skomplikowania rozwiązań prawnych w rachunkowości i ordynacji podatkowej oraz możliwości różnej interpretacji prawa.

Zawód księgowego wymaga skrupulatności, zdolności analitycznych i terminowości. Jest to szczególny rodzaj profesji i konieczne jest aby odpowiadał on temperamentowi i charakterowi osoby ją wykonującej. Jeśli bywamy roztargnieni, mamy problemy z pamięcią i koncentracją, w zawodzie księgowego bardziej narażeni będziemy na błędy i pomyłki.

 Skutki błędów księgowych

Skutkiem błędu popełnionego przez księgowego może być pociągnięcie go przez przedsiębiorcę do odpowiedzialności cywilnej. W tym przypadku koszty generuje nie tylko samo roszczenie przedsiębiorcy ale także wszelkie działania związane z badaniem lub kwestionowaniem jego zasadności. Jeśli księgowy uznaje zasadność roszczenia musi liczyć się z kosztami obejmującymi odszkodowanie i ewentualnie zastosowanie środków zmniejszających rozmiar szkody. Jeśli natomiast podważy zasadność roszczenia obejmą go koszty sądowe, pomocy prawnej, ekspertyz. Wówczas gdy sąd uzna roszczenie za zasadne to księgowy zobowiązany będzie pokryć koszty wyroku sądowego, kar administracyjnych lub sądowych oraz sumę uznanego odszkodowania.

Jak się zabezpieczyć?

Jednym z najlepszych narzędzi służących do finansowego zabezpieczenia się na okoliczność skutków błędu księgowego jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej księgowego. Ubezpieczyć może się osobiście każdy pracownik wykonujący czynności księgowe lub zatrudniające go przedsiębiorstwo czy zleceniodawca, który występować będzie wówczas w roli Ubezpieczającego względem księgowego.