Sankcje dla księgowych

Nowe przepisy, nowe sankcje

Nowe przepisy podatkowe obowiązujące podatników od 2019 roku oznaczają dla księgowych konieczność zapoznania się nie tylko ze zmianami prawa, ale również z systemem nowych sankcji pieniężnych. Urzędnicy nałożą bowiem kary pieniężne na podatników za dane błędne lub niezgodne ze stanem faktycznym w prowadzonych księgach czy składanych deklaracjach. Jeśli błąd w deklaracji będzie konsekwencją przeoczenia czy pomyłki księgowego, ukarany przedsiębiorca będzie mógł rościć od niego na drodze cywilnej odszkodowanie. Prawo obliguje bowiem do rekompensaty szkody wynikającej z nienależytego wykonania zobowiązania.

JPK i 500 minus

Ustawodawca określił wysokość kary pieniężnej za każde pojedyncze błędy w pliku JPK_VAT na poziomie 500 złotych. Zapis ten może więc oznaczać, że sankcję będą dotyczyć nawet drobnych pomyłek. Wystarczy zatem omyłkowo, przy wypełnianiu formularza JPK wpisać zamiast cyfry 0 literę „O”, aby uznano deklarację za błędną. Ponadto sankcje nałożą za każdą pojedynczą pomyłkę. Jeśli więc w złożonej deklaracji znajdzie się kilka błędów, grzywna pieniężna przekroczy tysiąc złotych. Kary będą jednak nakładane na podatnika, który w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania nie skoryguje błędu. Ustawodawca zapewnił więc podatnikom możliwość korekty deklaracji. Co jednak, gdy podatnik przeoczy pismo z urzędu lub dostarczy je księgowemu po terminie? W tym przypadku powstaje specyficzne zdarzenie szkodowe, bowiem winę za przyznaną sankcję każda ze stron powinna ponosić w połowie. Co prawda nie istnieje jeszcze wypracowana w tym zakresie praktyka, możemy jednak spodziewać się, że sytuacja ta może stać się punktem spornym w relacjach z klientem.

Sprawdź dokładnie białą listę

Od stycznia 2020 zaczną obowiązywać sankcje związane z wprowadzeniem tzw. białej listy. Jeśli księgowy dokona przelewu powyżej 15 000 zł bez skutecznej weryfikacji wykazu zadeklarowanych rachunków bankowych, to narazi przedsiębiorcę na poważne konsekwencje finansowe. Więcej na temat białej listy można przeczytać tutaj.

Wyższe grzywny

Rok 2020 dla podatników i obsługujących ich księgowych oznacza także zaostrzenie kar za nierzetelne i wadliwe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Grzywna za popełnienie przestępstwa skarbowego wynosić będzie od 866,70 zł do 24 960 960 zł. Natomiast w zależności od stopnia wykroczenia skarbowego urzędnicy ukarają podatnika kwotą od 260 zł do 52 000 zł. Sankcje nałożą w sytuacji prowadzenia ksiąg niezgodnie ze stanem rzeczywistym lub z obowiązującymi przepisami prawa. Karać będą również za niedotrzymanie wskazanych prawnie terminów czy złożenie deklaracji do niewłaściwego organu. Karze podlegać ma nawet brak odpowiedniej dokumentacji w firmie.

Ubezpieczenie dla księgowego

Ze względu na zaostrzony apetyt sankcyjny ustawodawcy i związane z nim nowe przepisy prawa radzimy zabezpieczyć się dobrej jakości ubezpieczeniem dla księgowego w zakresie zawodowej odpowiedzialności cywilnej. Rok 2020 jawi się bowiem pod względem realizacji zapowiedzianych sankcji, jako szczególnie niepokojący.