Jakie koszty pokrywa ubezpieczenie OC księgowego?

Jeżeli jesteś zatrudniony na umowę o pracę, zlecenie lub na kontrakcie i wykonujesz czynności księgowe lub obsługę płac nie masz obowiązku zawarcia ubezpieczenia. Ryzyko pomyłki w zawodzie księgowego jest jednak realnie wysokie. Dlatego możesz, jako osoba fizyczna zawrzeć dobrowolne ubezpieczenie OC księgowego. Aby rzetelnie wykonywać obowiązki księgowe, konieczna jest stała aktualizacja wiedzy, podnoszenie kwalifikacje zawodowych. Niemniej jednak nawet najlepsze przygotowanie do zawodu nie zapewni Tobie nieomylności. Pamiętaj, lepiej wziąć pod uwagę taki czynnik, jak zwykły ludzki błąd, który się po prostu zdarza.

Jakie konsekwencje finansowe może spowodować błąd w pracy księgowego?

Wszelkie pisemne roszczenie, wszczęcie procesu czy postępowania o odszkodowanie niesie ze sobą koszty. Są to koszty ekspertyz, prawnika, pomocy prawnej, czy zbadania zasadności roszczenia. Niestety na tym nie kończy się katalog potencjalnych kosztów. Wzrasta on szczególnie w momencie uznania roszczenia.

Zakres ubezpieczenia OC księgowego

Mając ubezpieczenie OC księgowego, możesz liczyć na wsparcie w kwestii kosztów, skierowanego do Ciebie roszczenia odszkodowawczego. Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia §2 zakresu ubezpieczenia Towarzystwo zobowiązuje się do:

  • Zbadania zasadności wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń.
  • Zapewnienia Ubezpieczonemu wszelkiej niezbędnej pomocy prawnej w przypadku niezasadności roszczeń, a także związanej z zaspokojeniem roszczeń zasadnych.
  • Wypłaty odszkodowania, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić osobie poszkodowanej na podstawie uznania dokonanego lub zaakceptowanego przez Towarzystwo, zawartej lub zaakceptowanej przez nią ugody albo prawomocnego orzeczenia sądu.
  • Zapłacenia Kosztów Pomocy Prawnej.
  • Zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania przez Ubezpieczonego po zajściu Wypadku Ubezpieczeniowego środków w celu zmniejszenia rozmiarów objętej ubezpieczeniem szkody, jeżeli były one celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.
  • Interwencja uboczna – w przypadku sporu sądowego pomiędzy Ubezpieczonym a poszkodowanym Towarzystwo może przystąpić do Ubezpieczonego jako interwenient uboczny. Ubezpieczony otrzymuje wsparcie także w przypadku wątpliwości, czy ubezpieczenie obejmuje powstałą szkodę.
  • Zabezpieczenie sądowe.

Płatnikiem składki może być w tym wypadku ubezpieczony czyli osoba fizyczna, która chce się ubezpieczyć. Nie ma jednak żadnych przeszkód, aby był nim także pracodawca lub zleceniodawca, który zatrudnia księgowego. Dzięki temu chroni także odpowiedzialność pracownika wobec siebie.