Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia księgowego

Polisa OC dla księgowej, która nie prowadzi działalności gospodarczej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC dla księgowych dedykowane jest osobom fizycznym (zatrudnionym na etacie umowie zleceniu lub kontrakcie), które wykonują Czynności Księgowe oraz zajmują się Obsługą Płac. Chroni ono przed skutkami ewentualnych błędów czy  uchybień  popełnionych w  związku  z  wykonywaniem wyżej wymienionych czynności. Ubezpieczenie posiada również rozszerzenie o klauzulę dodatkowa dotyczącą ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnoskarbowej.

Jak w każdym ubezpieczeniu bardzo ważnym czynnikiem decydującym o jakości ubezpieczenia jest jak najszerszy zakres ochrony. Należy jednak zwrócić uwagę na zakres nie tylko w odniesieniu do zdarzeń, ale również do ram czasowych polisy.

Kiedy zadziała polisa księgowego etatowego?

W  kontekście czasowym w ubezpieczeniach ważna jest definicja wypadku ubezpieczeniowego. Według Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych i osób wykonujących obsługę płac TU AXA:

Wypadkiem Ubezpieczeniowym w rozumieniu tej umowy jest wniesienie po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia danego Roszczenia przeciwko Ubezpieczonemu.”

W praktyce oznacza to tyle, że jeśli okres ubezpieczenia na polisie jest np.: od 01.01.2021 do 31.12.2021, to wniesione po raz pierwszy w tym czasie roszczenia dotyczące czynności zawodowych będą rozpatrywane w ramach tej polisy. Czyli istotny jest w tym przypadku termin zgłoszenia szkody. Nie zaś sam moment powstania błędu, niosącego niekorzystne konsekwencje. W tym momencie uruchamia się odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń. Moment ten w języku ubezpieczeń zwany jest „triggerem” ubezpieczeniowym czyli „wyzwalaczem” odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Data wsteczna – tzw. RETRODATA

Na korzyść Ubezpieczonego działa zastosowanie przez zakład ubezpieczeń daty retroaktywnej (inaczej retrodaty). Czym jest data retroaktywna? Jest to data, która poszerza czasowy zakres trwania polisy przed dniem początku ochrony. W przypadku ubezpieczenia z TU AXA, Ubezpieczyciel bierze pod uwagę uchybienia popełnione do 5 lat wstecz. Dokładnie wyjaśnia to zapis z OWU:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie Roszczenia wynikające z uchybień, które zostały popełnione po dniu wskazanym w umowie ubezpieczenia jako retroaktywna data początku ochrony, a przed końcem  okresu  ubezpieczenia.  Data  retroaktywna  w  umowie  ubezpieczenia zawartej po raz pierwszy na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia ustalana jest na 5 lat przed początkiem okresu ubezpieczenia.  W  razie  wznawiania  umowy  ubezpieczenia  w  AXA,  na  podstawie  takich  samych  lub  analogicznych  warunków  ubezpieczenia, na kolejne okresy ubezpieczenia (kontynuacja), bez przerwy w okresie ubezpieczenia, data retroaktywna pozostaje niezmieniona i w kolejnych okresach ubezpieczenia jest taka sama.”

KARENCJA czyli brak odpowiedzialności

Pamiętajmy jednak, że w niektórych sytuacjach Ubezpieczonego obowiązuje karencja. Pod kątem zakresu czasowej ochrony pojęcie „Karencji” ma duże znaczenie. Według ogólnej definicji „Karencja” to okres zaraz po zawarciu umowy polisy, podczas którego ubezpieczyciel nie udziela ochrony lub jest ona ograniczona. W przypadku ubezpieczenia OC księgowych TU AXA zastosowanie ma 21-dniowa karencja w odniesieniu do Klauzuli dodatkowej: „Ubezpieczenia ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnoskarbowej”. Dokładniej precyzuje ją zapis z OWU:  

Jeżeli Ubezpieczony zawiera umowę ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli po raz pierwszy, bądź też zawiera umowę niebędącą kontynuacją poprzednio zawartej umowy (przerwa pomiędzy okresami ubezpieczenia), ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów postępowań wszczętych w ciągu pierwszych 21 dni okresu ubezpieczenia (karencja).”

Dodatkowy okres zgłaszania szkody

W przypadku, kiedy Ubezpieczony zaprzestał wykonywania Czynności Księgowych lub zapomniał o wznowieniu umowy na kolejny okres ma zastosowanie „Dodatkowy okres zgłaszania roszczeń”, który wynosi według OWU 6 lat. Jest to rozwiązanie, dzięki któremu czas zgłaszania roszczeń znacznie się poszerza. Poniżej cytat w OWU:

 „W  przypadku  gdy  Ubezpieczony  zaprzestał  wykonywania  Czynności  Księgowych lub Obsługi Płac i nie wznowił umowy ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia, wówczas ochroną ubezpieczeniową objęty jest Dodatkowy okres zgłaszania roszczeń. W  takim  przypadku (…) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również Roszczenia wniesione po raz pierwszy  przeciwko  Ubezpieczonemu  w  ciągu  Dodatkowego  okresu  zgłaszania  roszczeń  wskazanego  w  umowie  ubezpieczenia  i  wynikające  z  uchybień,  które  zostały  popełnione  przed  końcem  okresu  ubezpieczenia. Dodatkowy okres zgłaszania roszczeń rozpoczyna się w dniu bezpośrednio następującym po zakończeniu okresu ubezpieczenia, a kończy się z upływem 6 lat od tej daty. Wszelkie Roszczenia zgłoszone w  trakcie  Dodatkowego  okresu  zgłaszania  roszczeń  będą  uważane  za zgłoszone w trakcie okresu ubezpieczenia bezpośrednio poprzedzającego Dodatkowy okres zgłaszania roszczeń.”

Podsumowując, jeśli zawierasz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej, zwróć uwagę na zakres, wyłączenia odpowiedzialności. A także na czas trwania ochrony i definicję wypadku ubezpieczeniowego. Ważne, abyś sprawdził również zastosowane w umowie karencje i dodatkowy okres zgłaszania szkody.

Zapraszamy do kontaktu.