Czysta Szkoda Majątkowa

Ubezpieczenie oc księgowego chroni ubezpieczonego (czyli osobę, która zawarła umowę ubezpieczenia) w zakresie jego odpowiedzialności cywilnej za czyste szkody majątkowe wyrządzone osobom trzecim. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje jednak wyłącznie te szkody, które powstały na skutek uchybienia popełnionego podczas wykonywania czynności księgowych lub czynności związanych z obsługą płac. Zakład ubezpieczeń wypłaci zatem odszkodowanie, jeśli nastąpi czysta szkoda majątkowa, za wyrządzenie której księgowy ponosi odpowiedzialność cywilną.

Jak należy rozumieć pojęcie czystej szkody majątkowej?

Oczywiście w nazewnictwie prawnym funkcjonuje ogólne pojęcie “czysta szkoda majątkowa”. Jest ono jednak niedookreślone na tyle, aby można było posługiwać się jedną, ścisłą definicją. Zacznijmy od faktu, iż w polskim prawie cywilnym samo pojęcie szkody nie zostało dotąd zdefiniowane. Przyjmuje się jednak, że szkoda oznacza każdy uszczerbek poszkodowanego w zakresie jego dóbr i interesów. Co istotne, uszczerbek ten powinien powstać wbrew woli poszkodowanego. Pojęcie czystej szkody materialnej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej podlega dodatkowym dookreśleniom przez Ubezpieczyciela, który przejmuje za nią odpowiedzialność. Definicja zawęża się jeszcze bardziej w odniesieniu do konkretnych zawodów.

Czysta szkoda majątkowa w ubezpieczeniu oc księgowego

W przypadku ubezpieczenia oc księgowego, czysta szkoda majątkowa definiowana jest jako szkoda, która nie jest szkodą rzeczową ani szkodą osobową a której zakres określają warunki umowy ubezpieczenia. W tym znaczeniu ochrona księgowego nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zaniechania, którego konsekwencją będzie:

 • uszkodzenie, zniszczenie lub utrata rzeczy poszkodowanego wraz ze stratami poniesionymi w ich następstwie;
 • śmierć, uszkodzenia ciała, czy rozstrój zdrowia poszkodowanego wraz z uszczerbkiem poniesionym przez kogokolwiek w ich następstwie.

Zakres ubezpieczenia obejmuje natomiast wszelkie szkody powstałe w wyniku uchybienia podczas wykonywania czynności księgowych lub czynności obsługi płac. Ochrona dotyczy księgowego, wykonującego powyższe czynności w ramach stosunku pracy. Zatem jeśli księgowy etatowy posiada ubezpieczenie oc, to będzie chroniony w sytuacji, gdy:

 • popełni błąd w księgach rachunkowych,
 • błędnie ustali wynik finansowy,
 • źle zaksięguje operację księgową,
 • błędnie sporządzi sprawozdanie finansowe,
 • nie będzie przechowywał dowodów księgowych w ustalonych przepisami ramach czasowych,
 • popełni błąd w księgach podatkowych,
 • źle wyliczy składki na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne,
 • błędnie obliczy wynagrodzenie pracownika,
 • przeoczy ustalone prawnie terminy.

Także szkody w dokumentach

Przytoczone powyżej uchybienia definiują pojęcie czystej szkody materialnej określone w warunkach ubezpieczenia oc księgowego. Dodatkowo czysta szkoda materialna dotyczy również zniszczenia lub utraty akt, ksiąg rachunkowych, faktur i innych dokumentów związanych z wykonywaniem czynności księgowych, z wyjątkiem pieniędzy i papierów wartościowych. Ponadto ubezpieczenie oc księgowego obejmuje szkody powstałe w skutek nieprawidłowej edycji dokumentów. Ochrona ta rozciąga się również na skutki utraty, zniekształcenia, uszkodzenia lub niewłaściwego przesyłania informacji także drogą elektroniczną. Szkoda wynikająca z utraty informacji w wyniku włamania do systemu informatycznego również podlega ochronie ubezpieczeniowej.

Kiedy ubezpieczenie nie obejmuje czystej szkody majątkowej?

Jakiekolwiek inne szkody, które można zdefiniować jako czystą szkodę materialną w przypadku ubezpieczenia oc księgowego ale których przyczyna będzie wynikała z innych czynności niż księgowe czy tzw. kadrowe, nie są objęte ochroną ubezpieczeniową. Dość oczywistym wyjątkiem od przejęcia przez Ubezpieczyciela odpowiedzialności za czystą szkodę materialną będzie sytuacja, w której księgowy wyrządzi ją z premedytacją i pełną świadomością.

Sprawdź

Ogólnie rzecz ujmując, czysta szkoda materialna wyrządzona osobie trzeciej jest głównym przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej księgowego etatowego. Jej zakres natomiast określony jest szczegółowo w warunkach umowy. Jeśli nie wiesz, jak definiowana jest czysta szkoda materialna w ramach Twojego ubezpieczenia oc księgowego, sprawdź w Ogólnych Warunkach Umowy. Zawsze możesz także zwrócić się o pomoc do specjalisty w dziedzinie.