Samodzielne prowadzenie księgowości

Samodzielne prowadzenie księgowości w jednoosobowej działalności

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej mimo wielu zalet, często staje się również dla właściciela pracą na wielu etatach. Przedsiębiorca staje się jednocześnie menadżerem, zaopatrzeniowcem, kadrowym a często także księgowym.

Konsekwencje

Jeśli zdecydujemy się na samodzielne prowadzenie księgowości w swojej firmie, zastanówmy się dobrze nad konsekwencjami takiej decyzji. W wielu przypadkach wybór samodzielnej księgowości będzie oznaczał ograniczenie kosztów. Jest to zdecydowany pozytyw naszej decyzji. Jednak samodzielne prowadzenie księgowości wymaga od nas odpowiedniego wykształcenia, czy choćby wiedzy z dziedziny księgowości. Pamiętajmy, że nie wystarczy tu wiedza elementarna ale stałe obycie z zagadnieniami prawnymi i aktualnymi zmianami przepisów. W tym znaczeniu samodzielna księgowość wymaga od właściciela zaangażowania i aktywności w takim stopniu, aby nie stała się przyczyną poważnych błędów.

Zabezpieczenie na wypadek błędu

Jeśli zatem wybieramy model prowadzenia działalności gospodarczej z samodzielną księgowością, zastanówmy się nad właściwym zabezpieczeniem na wypadek popełnienia błędu. Na rynku ubezpieczeń istnieją rozwiązania, które pozwolą złagodzić skutki błędnych decyzji księgowych, podjętych jako właściciel firmy.

Czy jako właściciel firmy mogę zabezpieczyć się od popełnionych błędów?

Właściciel firmy, który zdecyduje się na samodzielne prowadzenie księgowości i obsługi kadrowo-płacowej może zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie. Zapewni wówczas sobie właściwą ochronę prawną i pokryje koszty m.in. kar i grzywien nałożonych przez ZUS lub PIP. Ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnoskarbowej pozwala bowiem na zwrot kosztów:

  • wynagrodzenia prawnika ustanowionego przez Ubezpieczonego,
  • ekspertyz,
  • sądowych łącznie z należnościami dla świadków i biegłych sądowych w postępowaniu sądowym oraz kosztami postępowania egzekucyjnego lub wykonawczego,
  • kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar pieniężnych, które Ubezpieczony musiał zapłacić, jeżeli powstały w wyniku postępowania karnoskarbowego lub karnego,
  • grzywien, mandatów, innych kar pieniężnych nałożonych przez ZUS lub PIP, jeżeli powstały w wyniku Wypadku Ubezpieczeniowego, objętego ubezpieczeniem ochrony prawnej i odpowiedzialności karnoskarbowej na podstawie niniejszej klauzuli, bez względu na to kiedy zostały poniesione.

UWAGA Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wymienione wyżej koszty ochrony prawnej tylko wtedy, gdy postępowanie dotyczy czynu zabronionego, mającego związek z wykonywaniem Czynności Księgowych lub Obsługi Płac.

Czy warto zabezpieczyć się prowadząc księgowość własnej firmy?

Na to pytanie oczywiście powinien odpowiedzieć indywidualnie każdy właściciel, prowadzący samodzielnie księgowość. Sugerujemy oszacować własne możliwości i zasoby finansowe, ustalając ryzyko, na jakie może narazić firmę błąd księgowy. Jeśli ryzyko to jest zbyt duże, radzimy przenieść jego ciężar na wybrane Towarzystwo Ubezpieczeń.